INTELIGENTNÍ SYSTÉMY PRO PRŮMYSL -

INTELIGENTNÍ SYSTÉMY PRO PRŮMYSL

Jedná se o řadu výkonných a vysoce propojených systémů, umožňujících využití složitých aplikací v reálném čase. Dávají  průmyslu a podnikání novou tvář, přináší svým uživatelům řadu nových zkušeností a výhod, a jsou aplikovatelné ve všech oblastech průmyslu bez rozdílu. Naše společnost vám nabízí některé z nich.

 

Traceability systémy

Pokud potřebujete snížit objem administrativy spojené s tokem zásob materiálu, zkrátit čas při dohledávání způsobu jeho použití, chcete rychle identifikovat zdroj chybné operace či eliminovat ztráty způsobené případnou nekvalitou produkce, jsou tracebility systémy pro Vás tou pravou volbou.

Jedná se o systémy dosledovatelnosti údajů o použitém materiálu a polotovarech ve výrobě. Jejich aplikace vytváří elektronický rodokmen každého produktu.

Je pro Vás rodokmen vašich výrobků důležitý?

Odpovězte si sami: Nejen, že lze s jeho pomocí snadno dosledovat např. použití vadné šarže materiálu nebo provedení chybné operace, ale je i velkým pomocníkem při řízení životního cyklu výrobku nebo zemědělského produktu. Sledování produkce doplněné o systém dohledatelnosti působí ve prospěch spotřebitelů,  pomáhá výrobcům uchránit dobrou pověst a upevnit postavení na trhu v současném silně konkurenčním prostředí.

Do okruhu sledovaných veličin těchto systému patří:

 • evidence času, místa, pracovníků a technologických parametrů každé operace
 • evidence a kontrola vstupního materiálu a polotovarů ve výrobním procesu
 • kontrola provedení operací a dodržení předepsaných postupů
 • kontrola souslednosti operací FIFO
 • sledování jak výrobků, tak výrobních dávek a přepravek
 • identifikace výrobků a přepravek čárovými kódy, QR kódy, RFID, NFC tagy nebo IoT prvky
 • zpětná dosledovatelnost všech výrobních kroků a procesních parametrů
 • doložení rodokmenu výrobků
 • vytvoření základních dat pro Product LifeCycle Management (PLM) a BigData analýzy

Věříme, že jsme vás přesvědčili o významu zavedení těchto systémů i do vašeho výrobního provozu a jsme připraveni vám vyprojektovat tento systém přímo na míru tak, aby mohl být plně implementován do stávající koncepce vaší výroby.

Condition based maintenance (CBS)

Jste přesvědčeni, že preventivní prohlídky spojené s odstávkou jednotlivých strojů či celých výrobních celků jsou jediným a snad i nejlepším nástrojem předcházení neočekávaných závad?

Zkusíme vás přesvědčit, že to jde i jinak.

Nabízíme systém údržby založené na podmínkách – Condition based maintenance (CBS), jinak též známý jako prediktivní údržba.  Tento systém je v jednoduché podobě znám všem automobilistům, aniž by si uvědomovali toto názvosloví. Jednoduchým příkladem je třeba kontrolka stavu oleje, která nás upozorní na nedostatečnou hladinu motorového oleje a avizuje tak potřebu jeho doplnění. Tím zabrání zadření motoru našeho automobilového společníka.

Čím se CBS liší od běžně používané preventivní údržby?

Preventivní údržba je založena de-facto na kalendáři či přesných časových cyklech. Je pevně stanovená doba, kdy bude prohlídka provedena a vyměněny konkrétní předem stanovené, případně poškozené součásti. Oproti tomu metoda CBS,  je založena především na dokonalé znalosti stroje. Jde o cílenou instalaci systému snímacích prvků na kritická místa zařízení. Tyto prvky monitorují stav stroje v reálném čase. Při zjištění odchylky od nastavených parametrů systém vyhodnotí, zda je tato odchylka v rámci bezpečného chodu, nebo zda jde o stav kritický. V případě nutnosti vyvolá servisní zásah přímo ve chvíli vzniku odchylky. Předejde tak krizové situaci a neplánované odstávce výroby.

Zároveň z těchto naměřených odchylek dokáže předvídat, která součást stroje v blízké budoucnosti selže, a avizuje potřebu jejího nakoupení dřív, než dojde k úplnému selhání a výpadku. Proto není nutné shromažďovat zásoby náhradních dílů pro preventivní prohlídky, ale nakupují se pouze ty součástky, které skutečně požadují výměnu. Tím jsou radikálně sníženy náklady na neproduktivní zásoby náhradních dílů.

Jednou z největších výhod údržby založené na podmínkách je, že je neinvazivní a použitelná prakticky kdekoli. Znamená to, že se data shromažďují v reálném čase, aniž by byl přerušen či jinak ovlivněn chod stroje. Sledování probíhá jak pomocí senzorů a naplánovaných testů, tak vizuální kontrolou proškolenými pracovníky údržby.

Nejčastěji používané monitorovací techniky:

 

Vibrační analýza Proces měření hladin vibrací a frekvencí strojního zařízení. Odhaluje problémy typu nevyváženost, selhání ložiska, mechanické uvolnění, rezonance, ohnuté hřídele a další.
Infračervená termografie Za použití termokamery je detekováno záření vycházející z objektu, následně je  převedeno na teplotu a zobrazeno jako její distribuce v reálném čase. K tomuto měření pužíváme infračervené termografy, infračervené skenovací systémy a infračervené termovizní kamery. Používá se pro monitorování elektrických a mechanických podmínek motorů, kontrolu ložisek a zkoušení žáruvzdorné izolace, jakož i pro kontrolu hladin plynu, kapalin a kalů.
Ultrazvuková analýza Používá zvuk k identifikaci potenciálně selhávajícího prvku detekováním vysokofrekvenčních zvuků a jejich převodem na audio a digitální data. Tato analýza je prováděna dvěma metodami. V prvé řadě kontaktní, která je určující v prvé řadě pro mechanické problémy, jako jsou poruchy ložisek, problémy s mazáním, poškození ozubeného kola a kavitace čerpadla, nebo  pro detekci netěsnosti – např. úniky páry. V řadě druhé je to metoda bezkontaktní (vzdušná). V tomto případě jde o ultrazvuková měření zahrnující úniky tlaku a vakua v systémech stlačeného plynu a v řadě elektrických aplikací, kde mohou ultrazvukové metody detekovat oblouk a koronu, když nelze použít termografii.
Analýza oleje Jde o monitoring „zdraví“ oleje, detekuje jeho kontaminaci či nestandardní změnu viskozity. V neposlední řadě jde i o analýzu přítomnosti nežádoucích částic, které signalizují mechanické opotřebení, korozi či jiné povrchové poškození stroje.
Elektrická analýza Za pomoci odečtů proudu motoru ze svorkových ampérmetrů je měřen proud v obvodu. Detekuje nestandardní dodávku energie do sledovaného zařízení.
Tlaková analýza Stálý monitoring tlaku vzduchu, plynu či rozličných tekutin upozorní pracovníky údržby na nežádoucí pokles či vzrůst tlaku sledovaného média v zařízení. Včasnou detekcí lze zabránit velkým ekonomickým ztrátám.

 

Stále si nejste jisti, zda CBM ano či ne?

Tyto výhody program CBM přines vašemu podnikání:

 • Kratší interval údržby
 • Rychlejší diagnostika závady
 • Menší prostoje
 • Vyšší produktivita
 • Větší spolehlivost systému
 • Nižší náklady na nákup náhradních dílů

Je patrné, že zavedením programu CBM zefektivníte údržbu, zajistíte plynulost výroby a nepřímo tak upevníte svou konkurenceschopnost.

Má systém údržby vašeho výrobního provozu slabá místa?

Kontaktujte nás. Rádi s vámi  probereme stávající situaci, navrhneme možné alternativy, systém na míru vám vyprojektujeme, provedeme jeho instalaci a zaškolení personálu přímo ve vašem  provozu.

Data monitoring | Vizualizace

Zdá se vám, že ve vašem výrobním procesu něco stagnuje, výsledky nesplňují očekávání?

Pokud chcete mít stoprocentní kontrolu nad průběhem a efektivitou výroby, je zavedení monitoringu a vizualizace toku dat v reálném čase pro vás to pravé. Zavedením tohoto systému do vaší společnosti získáte přehled o tom, co se děje ve všech fázích výroby právě teď a tady. Není potřeba čekat na hlášení od podřízených, ani se obávat, že jejich reporty nejsou zcela přesné.

Náš systém nikdo neošidí, a proto je vítaným pomocníkem řízení výroby. Jedná se o neinvazivní metodu, kterou lze instalovat na jakýkoli strojní park.  Po jeho instalaci a spuštění získáte přesný přehled o průběhu výroby, využití strojů,

prostojích či vynucených odstávkách. Současně se data ukládají v paměti, takže lze zpětně zjistit, jak efektivní bylo využití strojního parku  během jednotlivých směn a odhalit tak skryté rezervy, nedostatečnou komunikaci při zadání či „pouhou“ nedbalost obsluhy. Přehledný graf vás upozorní na slabá místa vašeho procesu.  S takto získanými daty lze dále pracovat, a nastavit taková nápravná opatření, aby efektivita byla co nejvyšší možná. Presentovaný nástroj řízení je velkým pomocníkem nejen vrcholového vedení, ale především jeho jednotlivých stupňů.

Nebojte se nás oslovit. Jsme připraveni vám vyprojektovat takové řešení, které vaši výrobu zprůhlední, možná zeštíhlí, ale v každém případě zefektivní. Ve chvíli, kdy se vám promítnou nastolená nápravná opatření do firemního zisku, budete považovat vstupní investici do tohoto systému za zanedbatelnou.